Hörmann Arkitektprogram online

Ansvarsfriskrivning

Innehållet i detta arkitektprogram är framställt med stor noggrannhet och på heder och samvete. Inget ansvar tas för faktiska fel eller rättsliga brister i arkitektprogrammet, i synnerhet vad gäller aktualitet, riktighet, felfrihet, fullständighet och/eller användbarhet – förutom vid uppsåt eller bedrägeri. Det gäller i synnerhet även för konkreta, indirekta eller direkta skador, inklusive vinstförlust eller andra följder på grund av fel i eller felaktig användning av arkitektprogrammet. För övriga försumligheter ansvarar Hörmann KG Verkaufsgesellschaft (Tyskland) endast vid uppsåt eller grov vårdslöshet.

Tvingande ansvar för skada på liv, lem och hälsa berörs inte av dessa bestämmelser. Användning av arkitektprogrammet befriar inte användaren från ansvaret att uppfylla arkitektens yrkesmässiga plikter eller att uppfylla gällande juridiska och tekniska föreskrifter.

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft gör allt för att säkerställa störningsfri drift. Ändå kan vi inte garantera att arkitektprogrammet alltid är tillgängligt och kan nås.

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft kan när som helst utan föregående meddelande uppdatera, utöka, begränsa, radera eller på annat sätt anpassa eller ändra innehållet i arkitektprogrammet.