Hörmann Program dla architektów online

Wyłączenie odpowiedzialności

Zawartość programu dla architektów została opracowana z zachowaniem najwyższej staranności i zgodnie z najlepszą wiedzą. Wyklucza się odpowiedzialność za wady fizyczne i wady prawne programu dla architektów, szczególnie w zakresie jego aktualności, poprawności, niewadliwości, kompletności i/lub możliwości wykorzystania, z wyjątkiem przypadków działania umyślnego lub działania z zamiarem wprowadzenia w błąd.

Powyższe postanowienie obowiązuje w szczególności w odniesieniu do konkretnych szkód pośrednich lub bezpośrednich, w tym utraty zysku, lub do innych skutków spowodowanych błędnym lub nieprawidłowym korzystaniem z programu dla architektów.

Spółka Hörmann KG Verkaufsgesellschaft odpowiada za naruszenie innych obowiązków wyłącznie w wyniku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Powyższe postanowienia nie naruszają obowiązku ponoszenia odpowiedzialności w przypadkach narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo doznania uszczerbku na zdrowiu.

Korzystanie z programu dla architektów nie zwalnia z odpowiedzialności za wypełnianie obowiązków wynikających z zawodu architekta oraz za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych i technicznych.

Spółka Hörmann KG Verkaufsgesellschaft dokłada wszelkich starań, aby program działał bez zakłóceń. Niemniej jednak nie możemy zagwarantować dostępności Programu dla architektów w każdym dowolnym momencie.

Spółka Hörmann KG Verkaufsgesellschaft może bez uprzedniego powiadomienia dokonywać aktualizacji, rozszerzeń, ograniczonego usuwania, a także innej modyfikacji lub zmian treści programu dla architektów.

Program dla architektów korzysta z plików cookie do sterowania programem. Po kliknięciu przycisku Zgadzam się i Korzystania z programu akceptujecie Państwo wykorzystywanie plików cookie oraz obowiązywanie wyżej wymienionego wyłączenia odpowiedzialności.